Cho đến nay, Công ty Cổ phần Phong Liên tự hào có được một mạng lưới đối tác rộng khắp và đa dạng, đây là một trong những nhân tố góp phần cho sự lớn mạnh không ngừng của công ty trong thời gian qua cũng như trong giai đoạn sắp tới.
 
          ​